This is a website of IKHAZY Hair Couture

We would like to inform you about how we handle your personal information. This may be data that we receive from you, but also data collected by us. If you have any questions regarding the information stated below, please contact our customer service.

 

Secure communication

All the data that you send to goes through a secured connection to our website. The SSL connection uses modern cryptography, therefor other people will not be able to obtain any of your information.

 

Personalization

We use your information to offer you a personalized shopping experience. This could be for example, information from previous orders, cookies and your IP address.

 

What we do with your data?
We use your information for various purposes. Below is an overview of  what we do with your data:

 

Orders

To send your order to you we obviously need your name and address. Your payment information will be used in a secured payment to pay your order. Your bank account number will only be used in case of a refund. The email address provided by you, will be used for all communications relating to your order and the provided phone number to possibly contact you to take your order. The collected data will only be shared with relevant parties, like delivery services or our distribution center.

 

Customer service

When contacting our customer service, we will store notes on your order. This enables us to help you quicker, should you contact us again.

 

My account

“My account” stores your billing and shipping addresses, email address, phone number, login information and other specified information and interests. This eliminates the need to re-enter your information during each order. We also keep the details of your previous orders to help you out even faster on your next purchase.

 

Newsletters

You can sign up for the newsletter. This to stay informed about the latest offers, discounts and news. The newsletter can also be personalized. Based on your previous orders and your visit to our website, offers that may be of interest to you. You prefer to receive the newsletter anymore? Then click on the link “Unsubscribe” at the bottom of the newsletter or sign up on the next page: unsubscribe newsletter.

 

Reviews

A review can help other clients in making their choice. We store which reviews you write and display your name in the review.

 

Improve

To further improve our store and service we approach sometimes for an informal customer or market research. It is possible that a third party carries out this study. It then uses the same privacy rules as we do.

Actions / contests

If we organize a promotion or competition then we need your name, address and email address. With this we can announce the winner (s) and perform the action.

Fraud prevention

If we suspect that there is fraud, we use to avoid customer data to investigate fraud and counter. If you must, therefore we contribute this data to government agencies.

What we do not do with your information?

We give your personal information to third parties for commercial purposes. We also use your information never to show you different prices to different customers.

 Modify or delete your data

Want to consult your personal data, modify or delete? Please contact our customer service or change your data yourself in my account.

Cookies

A cookie is a small (temporarily) text file on your computer to collect information that is necessary for the proper functioning of the website. IKHAZY cookies are safe for your computer, phone or tablet. We use cookies for:

 • storing items in your shopping cart;
 • log and retrieve your data so you can enter them without re;
 • The improvements to the testing site;
 • the notification of cookies acceptance on our website;
 • giving insight into how you use our site;
 • enabling personalized advice from previous purchases and / or viewed items;
 • store through which partner site you visit our website;
 • if you want to share products or Liking through social media such as Facebook, Twitter and Google.

Most cookies IKHAZY disappear when you close your browser. You can delete cookies at any time via the browser itself. It is also possible to completely disable your browser cookies. Without cookies the IKHAZY website is not optimal.

If you find that our site is not in accordance with our privacy policy, please contact us through our contact form.

Dit is een website van IKHAZY Hair Couture
Graag informeren wij u hier over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Dit kunnen gegevens zijn die wij van u ontvangen, maar ook door ons verzamelde gegevens. Mocht u naar aanleiding van het onderstaande nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

Veilige communicatie
Alle gegevens die u met ons communiceert worden verstuurd over een beveiligde verbinding met onze website. Deze beveiligde SSL verbinding maakt gebruikt van moderne cryptografie, zodat andere mensen niet bij deze gegevens kunnen komen.

Personalisatie
We gebruiken uw gegevens om uw winkelervaring persoonlijker te maken. Zo kunnen we op basis van uw interesses het winkelaanbod beter afstemmen op uw wensen en u aanbiedingen doen die voor u interessant zijn. We gebruiken daarvoor bijvoorbeeld informatie van eerdere bestellingen, cookies en uw IP-adres.

Wat doen we nog meer met uw gegevens?
We gebruiken uw gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder vindt u een overzicht van de doelen en wat we daarbij met uw gegevens doen:

Bestellen
Om uw bestelling naar u te kunnen verzenden hebben we uiteraard uw naam en adresgegevens nodig. Uw betaalgegevens worden in een beveiligde betaalomgeving gebruikt om uw bestelling te betalen. We gebruiken uw bankrekeningnummer alleen als u geld van ons terug krijgt. Het e-mailadres gebruiken we voor alle communicatie betreffende uw bestelling en het telefoonnummer om eventueel snel contact met u op te kunnen nemen over uw bestelling. We geven de gegevens aangaande de bestelling ook aan anderen als dat nodig is voor de bestelling, bijvoorbeeld aan de bezorgdiensten of aan ons distributiecentrum.

Klantenservice
Indien u contact opneemt met onze klantservice slaan we notities op bij uw bestelling. Hierdoor kunnen we u snel verder helpen, mocht u nog een keer contact opnemen.

Mijn account
In mijn account slaan we uw factuur- en afleveradres, e-mailadres, telefoonnummer, inloggegevens en verdere opgegeven informatie en interesses op. Hierdoor hoeft u niet iedere keer bij het bestellen deze gegevens opnieuw in te voeren. Ook bewaren we de gegevens van uw eerdere bestellingen om u sneller te kunnen helpen.

Nieuwsbrieven
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van de laatste aanbiedingen, kortingsacties en nieuws. Een nieuwsbrief kan ook persoonlijk zijn. Hierbij doen we op basis van uw eerdere bestellingen en uw bezoek aan onze website aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn. Ontvangt u liever geen nieuwsbrief meer? Klik dan op de link “Uitschrijven” onderaan de nieuwsbrief of schrijf u uit op de volgende pagina: uitschrijven nieuwsbrief.

Reviews
Met een review help u andere klanten in het maken van hun keuze. We slaan op welke reviews u schrijft en geven ook je naam weer bij de review.

Verbeteren
Om onze webwinkel en service verder te verbeteren benaderen we je soms voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Het is mogelijk dat een derde dit onderzoek uitvoert. Deze hanteert dan dezelfde privacy regels als dat wij doen.

Acties/prijsvragen
Als we een actie of prijsvraag organiseren dan hebben we daarvoor uw naam, adres en e-mailadres nodig. Hiermee kunnen we de prijswinnaar(s) bekendmaken en de actie uitvoeren.

Achteraf betalen
Indien u kiest voor achteraf betalen via Afterpay dan voert Afterpay ter goedkeuring van uw verzoek een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in haar privacy statement.

Fraudepreventie
Indien wij het vermoeden hebben dat er gefraudeerd wordt, dan gebruiken we de klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als het moet, dan dragen we deze gegevens ook over aan overheidsinstanties.

Wat doen we niet met uw gegevens?
We geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Ook gebruiken we uw gegevens nooit om aan u andere prijzen te tonen dan aan andere klanten.

Uw gegevens aanpassen of verwijderen
Wilt u uw persoonlijke gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen? Neem dan contact op met onze klantenservice of wijzig uw gegevens zelf in mijn account.

Cookies
Een cookie is een klein (tijdelijk) tekstbestand op uw pc waarin informatie verzameld wordt die nodig is voor het juist functioneren van de website. Cookies van IKHAZY zijn veilig voor uw pc, telefoon of tablet. We gebruiken cookies voor:

 • het bewaren van artikelen in uw winkelwagentje;
 • het inloggen en ophalen van uw gegevens zodat u deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren;
 • het testen van verbeteringen aan de website;
 • de acceptiemelding van cookies op onze website;
 • het geven van inzicht hoe u onze site gebruikt;
 • het mogelijk maken van persoonlijk advies van eerdere gekochte en/of bekeken artikelen;
 • het opslaan via welke partnersite u onze website bezoekt;
 • als u producten wilt delen of liken via social media zoals Facebook, Twitter en Google.

De meeste cookies van IKHAZY verdwijnen zodra u de browser sluit. U kunt cookies op ieder gewenst moment zelf verwijderen via de browser. Ook is het mogelijk via uw browser cookies volledig uit te schakelen. Zonder cookies werkt de website van IKHAZY echter niet optimaal.

Als u vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neem dan contact met ons via ons contactformulier.

0

Your Cart

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading